Meerjarig beleidsplan Stichting Mopti vanaf 2020

De Stichting Mopti is opgericht op 24 april 2006 te Woerden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34247083.

Algemene doelstelling:

De Stichting Mopti heeft ten doel: de armoedebestrijding in en de ontwikkeling van Mali in Afrika en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van fondsen voor projecten ten behoeve van de armoedebestrijding en de ontwikkeling in Mali in Afrika.

Specifieke doelstelling:

Willem Snapper, penningmeester van de Stichting, woont sinds december 2006 in Sévaré, in de omgeving van Mopti om zich daar bezig te houden met door hem, samen met de plaatselijke bevolking, te ontwikkelen projecten. Deze projecten moeten de aan de doelstelling van de Stichting voldoen, om in aanmerking te komen om door de Stichting te worden gefinancierd.

Bestuur en organisatie:

Het bestuur van de Stichting Mopti bestaat uit:
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester

Het bestuur beslist bij algemene meerderheid van stemmen over de keuze van de projecten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De penningmeester maakt jaarlijks een overzicht van de kosten van de uitgevoerde en de in uitvoering zijnde projecten, benevens een financieel jaarverslag.
De stichting verkrijgt zijn financiële middelen via donaties en de eenmalige jaarlijkse decemberactie, via acties en legaten. Het gehele bezit zal worden aangewend voor het realiseren van projecten, er is derhalve geen vast vermogen.

In Mali werkt de Stichting met een kleine equipe die bestaat uit Baba Traoré, Gouro Sow, Abdoulaye Niangaly, Makan Traoré en Yacouba Lougué. De laatste maakt sinds 2015 niet meer actief deel uit van de equipe.
Het initiatief ligt sinds het begin voornamelijk bij Willem Snapper. Hij woont in Mali en is tevens penningmeester van de Stichting Mopti. Baba doet voornamelijk de coördinatie, Gouro houdt zich meest bezig met het financieel beheer van de tuinen, Makan is vooral actief op het gebied van praktische tuinbouw, Niangaly is onze technische man, hij is eigenlijk van origine puttenspecialist. Willem houdt zich bezig met de financiën, organiseert jaarlijks de decemberactie onder de donateurs, doet de planning en ontwerpt de tuinen. Hij is de voornaamste coördinator, hij onderhoudt verder de website, verzorgt elke week een nieuwsbrief en onderhoudt daarmee het contact met de donateurs.

Wat is bereikt

In de afgelopen 12 jaar heeft de Stichting veel projecten verwezenlijkt.
Om te beginnen steunde de Stichting begin 2007 het ziekenhuis Gavardo met een aantal airco's.

Al spoedig begonnen we ons echter te concentreren op het ontwikkelen van groentetuinen voor vrouwen rondom Sévaré en Mopti. De tuinen werden uiteindelijk meer en meer onze corebusiness. Tot nu toe hebben we tien tuinen aangelegd.

Onze voortdurende fysieke aanwezigheid bij de projecten is een van de sterke punten van de Stichting Mopti. Dat kunnen de meeste NGO’s niet zeggen. Die komen hooguit sporadisch, op zijn hoogst een of tweemaal per jaar langs. De meeste NGO’s laten hun projecten na de oplevering in de steek, waarna die vaak al binnen korte tijd een stille dood sterven. Dat is bij ons dus niet het geval!

De tuinen die wij aanleggen zijn alle van eenzelfde principe. De meeste tuinen hebben een oppervlakte van een halve hectare of iets meer. Voor de watervoorziening slaan we een put of boren we een forage voor een waterpomp. We bouwen een huisje voor opslag waar ook de bewaker een ruimte heeft. Meestal monteren we zonnepanelen op het dak ter voorkoming van diefstal. Rond de tuin plaatsen we een hek om rondlopend vee te weren. Daarnaast bouwen we ook een toiletgebouwtje. De pomp loost zijn water in een centraal waterbassin, dat ondergronds is verbonden met vijf tot negen andere bassins. Elke vrouw heeft de beschikking over een veldje van ± 10 x 10 meter. De bassins zijn zodanig over de tuin verdeeld dat de vrouwen nooit ver met water hoeven te sjouwen.

In de tien tuinen werken ongeveer 665 vrouwen. Er worden voornamelijk groentes verbouwd, zoals gombo (okra), wortelen, kool, sla, mint, peterselie en selderie, aardappels, uien, tomaten, aubergines en komkommers. Tevens verbouwen de vrouwen papaja's en bananen. De vrouwen zijn vrij om de producten te verkopen op naburige markten of om zelf te nuttigen. Zo hebben zij gezond voedsel voor hen en hun gezinnen, genereren hun eigen inkomsten en bevorderen zij hun zelfredzaamheid.

Tot nu toe realiseerden we elk jaar min of meer een tuin. Enkele tussenjaren waren we meer actief met onderhoud.
Andere activiteiten van de Stichting waren de financiering van de studie van twee meisjes, we ondersteunden de school van Ali Maïga in de buurt van Douentza en verstrekten hem op voorstel van een donateur een lening om hem en zijn familie in hun onderhoud te voorzien, nadat zijn school vanwege de dreiging van jihadisten moest sluiten.
In 2018 hielpen we een groep gehandicapten in Mopti met een graanmolenproject.

Meerjarenbeleid

We hebben dus in de afgelopen 12 jaar heel wat bereikt. De tuinen vragen evenwel onze voortdurende aandacht. Onze equipe bezoekt de tuinen regelmatig. Dat is erg belangrijk om de tuinen goed draaiende te houden. Ondanks dat we weinig problemen ondervinden op het technische vlak, zijn er voortdurend problemen van diverse aard.
Eerste prioriteit is de tuinen meer zelfvoorzienend te maken. Vanaf het begin vragen we de vrouwen elke maand een klein bedrag in hun gezamenlijke kas te storten waaruit de bewaker kan worden betaald, voor kleine en misschien grote reparaties, voor het doen van investeringen, voor de aankoop van zaden en het vervangen van werktuigen. Ondanks dat Gouro en Makan proberen de vrouwen tot een vaste bijdrage te bewegen is er bijna altijd een tekort. En dan wordt soms toch een beroep gedaan op de Stichting.

Wij willen dat die situatie verbetert. Dat willen wij op twee manieren voor elkaar krijgen. Ten eerste moet strikter de hand worden gehouden aan het innen van de maandelijkse bijdrage en ten tweede willen wij de kwaliteit van de tuinen verbeteren. Het ontbreekt de vrouwen vaak aan deskundigheid. Hun productie kan echter behoorlijk worden opgevoerd door een betere en meer professionele begeleiding. We hebben sinds 1 januari 2020 de beschikking over een vijfde kracht, een deskundige op tuinbouwgebied. Verder proberen wij om in elke tuin een klein groepje vrouwen een bijzondere verantwoordelijkheid te geven. Zij moeten hun kennis overdragen aan de andere vrouwen, hen motiveren, te corrigeren en te begeleiden bij hun werkzaamheden in de tuin. Uiteindelijk zou dit ertoe moeten leiden dat de tuinen zelfstandiger worden en dat de Stichting haar handen van de tuin af kan aftrekken. Het biedt ons hopelijk de mogelijkheid om toch weer nieuwe tuinen van de grond te krijgen.

Voorlopig heeft dit voor de Stichting financiële consequenties. Tot nu toe betaalde Willem de equipe uit eigen zak elke maand een bescheiden bedrag op basis van vrijwilligerswerk. Daardoor kon moeilijk van onze equipe worden verlangd dat zij de volledige werkweek beschikbaar zouden zijn. Het huidige bestuur van de Stichting Mopti wenst die situatie te veranderen door de equipe een redelijk salaris te bieden en van hen te verlangen dat zij meer tijd aan het werk van de Stichting besteden. Dat zal onze financiële situatie dus drastisch veranderen. De salarissen zullen een flink deel van ons budget opslokken en zullen er voorlopig waarschijnlijk geen middelen zijn voor nieuwe tuinen en misschien ook niet voor andere projecten. Gepoogd wordt daarom naast de bijdragen van de donateurs naar andere middelen te zoeken. We denken dan aan het werven van subsidies bij fondsen in Nederland. Wij willen onze donateurs wijzen op de mogelijkheden van het legateren van de Stichting Mopti. Zo kunnen wij misschien onze financiële positie te verbeteren.

Financieel

Alle ter beschikking gestelde fondsen komen ten goede aan de projecten. Wij betalen geen overheadkosten, we hebben geen strijkstok! Uitgezonderd de kosten van het aanhouden van onze bankrekeningen bij de ING en de BNDA, onze bankrekening in Mali en overboekingskosten.

Onze inkomsten zijn beperkt. Wij betalen vijf vaste medewerkers met ingang van het jaar 2021 elke maand 175 euro en de zesde 120 euro.
Uitgaande van de gemiddelde giften van de afgelopen 6 jaar ad 19.619 euro, blijft er 6.731 euro over voor andere kosten/onderhoud/reparaties/aankopen.

Conclusie

Het verbeteren van de tuinen is voorlopig onze prioriteit, indien we voldoende geld in kas hebben en voldoende capaciteit om alle tuinen goed te blijven ondersteunen zullen we zeker een volgende tuin aanleggen. Er is grote vraag naar dit soort voorzieningen.